مبلغ عیدی سال 96 کامندان دولت چقدر است|زمان پرداخت

مبلغ عیدی سال 96 کامندان دولت چقدر است|زمان پرداخت

در نشست هیئت دولت پاداش پایان سال کارکنان دولت، 770 هزار و 500 تومان تعیین شد.

در این نشست به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و دیگر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 7 میلیون و 705 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1395 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن امسال از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

همچنین براساس تصمیم هیئت دولت، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی حسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

مبلغ عیدی سال 96 کامندان دولت چقدر است|زمان پرداخت