عکسهای الناز شاکردوست شهریور ماه سال95
الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در افتتاحیه نمایشگاه آثار مهدى منصورى گالرى گلستان از روز جمعه ١٩شهریورماه از ساعت ١٦ الى ٢٠ به مدت یک هفته تازه ترین مجموعه آثار مهدى منصورى را تحت عنوانِ "مادام باتِرفِلاى" به نمایش خواهد گذاشت


عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى

عکسهای الناز شاکردوست در نمایشگاه آثار مهدى منصورى